Estatuts

ESTATUTS DE “L’ASSOCIACIÓ SANT JUST IMPULSA”

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIÓ SANT JUST IMPULSA es constitueix aquesta entitat sense ànim de lucre, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Contribuir a millorar l’estat de conservació dels polígons industrials Sud Oest i Pont Reixat, i el Centre de Negocis Sant Just Diagonal, mitjançant accions davant les administracions i entitats particulars per tal d’assolir una millor gestió de les infraestructures i serveis que afectin als polígon.
 2. Constituir-se com un interlocutor amb les administracions en les problemàtiques comuns a totes les empreses, empresaris i propietaris de finques associats dels polígons industrials Sud Oest i Pont Reixat, i el Centre de Negocis Sant Just Diagonal.
 3. Portar a terme actuacions destinades a que els empresaris i propietaris associats dels polígons industrials Sud Oest i Pont Reixat, i el Centre de Negocis Sant Just Diagonal, siguin reconeguts pels ciutadans com a font de riquesa i benestar.
 4. Informar i assessorar als seus associats en tot allò que tingui a veure amb els polígons industrials Sud Oest i Pont Reixat, i el Centre de Negocis Sant Just Diagonal. 
 5. Fomentar la relació de bon veïnatge entre les empreses, empresaris i propietaris de finques dels polígons industrials Sud Oest i Pont Reixat, i el Centre de Negocis Sant Just Diagonal. 
 6. Qualsevol altra finalitat lícita que pugui considerar-se d’interès dels associats, dins de l’esperit que inspira la constitució d’aquesta entitat, conforme als anteriors apartats. 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix al  carrer Frederic Mompou 4A, 5è 4a de Porta

Diagonal  de Sant Just Desvern (08960)

L’àmbit territorial de l’entitat on desenvoluparà principalment les seves activitats és el terme municipal de Sant Just Desvern.

Article 4

La durada de l’associació és indefinida.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 5

Poden formar part de l’associació totes aquelles persones físiques o jurídiques que s’identifiquin amb els fins de l’associació i que siguin admeses per la Junta Directiva. 

Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, exposant els motius pels quals es vol formar part de l’associació. 

La Junta Directiva prendrà una decisió sobre la seva admissió com a membre en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata i a la persona física o jurídica que hagi sol·licitat ser membre de l’associació.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 6

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i eficaç la realització dels objectius bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir exemplar dels estatuts i del reglament de règim interior, si s’aprovés.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article  7

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No  satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Quan la baixa de l’associació no sigui decisió de la persona interessada, haurà de tramitar-se un expedient previ.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts. 
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació. 
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament. 

En l’Assemblea General Ordinària es tractarà, necessàriament, de la consideració i aprovació, en el seu cas, de la liquidació de comptes anuals de l’exercici precedent i de la gestió realitzada en el mateix per la Junta Directiva, així com de la consideració i aprovació, en el seu cas, del pressupost de l’exercici següent i de la forma i import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació a satisfer durant l’any.   

 L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 12

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria.

La convocatòria, en la qual s’haurà d’expressar els assumptes als quals s’han de circumscriure les deliberacions i els acords, s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o correu electronic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació, que permeti tenir constància de la seva recepció.

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el President de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el Vice-president o el Vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El Secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i  la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 13

L’Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, si concorren a ella, presents o representats, la meitat més un dels associats. En segona convocatòria, que haurà de celebrar-se com a mínim trenta minuts més tard que la primera, quedarà vàlidament constituïda l’Assemblea General sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 

El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar en l’Assemblea General que sol·licitin convocar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que la sol·licitud d’inclusió d’assumptes la ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. 

La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si, estant presents tots els associats, així ho decideixen per unanimitat.

Article 14

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. 

L’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats, és a dir, s’elegirà la candidatura que obtingui un major nombre de vots. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis, certificada pel Secretari amb el vist-i-plau del President. 

Article 15

Els socis podran ser representats per altres persones -associades o no- en l’Assemblea General i delegar el seu vot en elles sempre i quan aquesta representació i/o delegació de vot es faci mitjançant apoderament notarial, autorització amb signatura notarialment legitimada o autorització a peu d’acta.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 16

Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el President,  el Vice-president, el Tresorer, el Secretari,  i els Vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat,  es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari sortint, amb el vist-i-plau del President sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

La Junta Directiva estarà formada per un mínim de cinc components o el nombre superior que decideixi l’Assemblea general, sempre en número imparell.

Article 17

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, com a màxim, per a un segon mandat de tres anys.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
 2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
 3. Baixa com a membre de l’associació
 4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 33 dels estatuts

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació escollit per la pròpia Junta pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 18

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article  32.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 19

La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un cop cada trimestre.

La Junta Directiva s’haurà de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President a iniciativa pròpia o de la meitat més un dels seus membres. 

La convocatòria de la Junta Directiva s’efectuarà de forma que en quedi constància i amb una antelació mínima de 48 hores.

Article  20

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

 Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 21

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 22

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El President i el Vice-president 

Article 23

Són pròpies del President les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4.  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5.  Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’associació.
 6.  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El President és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vice-president o el Vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 24

Correspondrà al Vice-president realitzar les funcions del President en els casos d’estar vacant el càrrec per absència o malaltia, podent actuar també en representació de l’associació en aquells supòsits en què així es decideixi per la Junta Directiva o l’Assemblea General, segons els acords.

Capítol VI. El Tresorer i el Secretari

Article 25

El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel President, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 26

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 27

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop cada tres mesos un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 28

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 29

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. Les subvencions oficials o particulars
 3. Les donacions, les herències o els llegats
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 30

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 31

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article  32

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del President, el Tresorer i el Secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del President.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 33

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament  de règim interior.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb l’audiència prèvia del presumpte infractor. 

D’aquesta resolució es donarà trasllat al presumpte infractor per tal que pugui formular al·legacions en un període màxim de 15 dies. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament de règim interior estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 34

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 35

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Capítol XI. Impugnació d’acords i règim jurídic

Article 36

Són impugnables els acords de l’Assembla General i de la Junta Directiva contraris a les lleis o als estatuts i els que lesionin, en benefici d’un o més associats o de terceres persones, els interessos de l’associació.

Els acords de l’Assembla General podran ser impugnats:

 1. Quan siguin contraris a les lleis, pels associats i per qualsevol persona que acrediti un interès legítim, dins del termini de caducitat d’un any des de l’adopció de l’acord i pels tràmits del judici que correspongui.
 2. En la resta de casos, pels associats assistents a l’Assemblea General que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord, pels associats absents, pels que hagin estat privats il·legítimament del dret de vot i pels membres de la Junta Directiva, dins del termini de caducitat de 40 dies des de l’adopció de l’acord.

Els acords de la Junta Directiva podran ser impugnats:

 1. Quan siguin contraris a les lleis, pels associats i per qualsevol persona que acrediti un interès legítim, dins del termini de caducitat d’un any des de l’adopció de l’acord i pels tràmits del judici que correspongui.
 2. Per qualsevol membre de la Junta Directiva, dins d’un termini de 30 dies des de l’adopció de l’acord.
 3. Per un 10% de les persones associades, que, en el termini de 30 dies des que poguessin conèixer els acords, han d’instar la convocatòria de l’Assemblea General amb caràcter ordinari o extraordinari perquè els convalidi o els anul·li, si no hi ha terceres persones afectades per aquests acords. Si n’hi ha, l’anul·lació s’haurà d’instar davant l’òrgan judicial que correspongui, dins del termini de caducitat d’un any des de l’adopció de l’acord si aquest es considera contrari a les lleis o dins del termini de caducitat de 40 dies des de l’adopció de l’acord en la resta de casos. En tot cas, l’Assemblea General pot acordar la separació dels membres de la Junta Directiva. 

Article 37.

En totes les qüestions que se suscitin en via administrativa sobre el règim de les associacions és aplicable la normativa relativa al procediment administratiu comú i, si escau, la relativa a la jurisdicció contenciosa administrativa.

En totes les altres qüestions en què no és part l’Administració és competent la jurisdicció ordinària, i s’hi aplica, si s’escau, la legislació reguladora de la protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

Sant Just Desvern,  26 de Febrer de 2020

Diliiència 

Aquests estatuts van ser aprovats en data 26 de Febrer de 2020 i contenen les modificacions aprovades per l’assemblea general extraordinària de data 18 de setembre de 2020